A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Adopsjon

Tjenesteikon

Formål:

Gi informasjon om hvem som kan adoptere, hvordan en går frem o.a.

  • Generelt
  • Behandling
  • Krav og rett
  • Relatert
Beskrivelse:

Adopsjon gir et barn ny familie for all framtid. Et barn som er adoptert har de samme juridiske rettigheter i en familie som et biologisk barn. Det kan søkes om adopsjon når en ønsker å oppfostre barnet eller har oppfostret det. Det betyr at barn av både utenlandsk opprinnelse og barn født i Norge kan adopteres. De fleste adopterte barn i Norge kommer fra utlandet.

Adopsjon av barn innenlands kan starte på ulike måter, og mange situasjoner kan føre til adopsjon. Et barn kan adopteres av sin stefar, stemor eller fosterforeldre.

Adopsjonsloven er ikke til hinder for at det gjennomføres adopsjon av en voksen person.

 

De fleste adopsjoner som gjennomføres i dag. dreier seg om adopsjon av barn fra utlandet.

Målgruppe:

Adopsjonssøkere.

 

Kriterier/vilkår:

Det grunnleggende vilkår for å gjennomføre en adopsjon er at adopsjonen skal være til gagn for barnet. Barne- ungdoms- og familiedepartementet har utformet retningslinjer med barnets beste for øye: Vanligvis bør det ikke gis godkjenning til søkere over 45 år.

 

Adoptivsøkere må ha god helse både fysisk og psykisk. Samtidig må det etter konkret vurdering legges opp til at foreldrene skal utgjøre en omsorgsenhet. Trygg og stabil økonomi vektlegges. Det er et ufravikelig krav at de som søker om adopsjon sammen, er gift med hverandre. Forutgående samboerskap skal tillegges vekt. For at forholdet skal ha vist stabilitet, kreves minimum to års samboer-/ekteskapstid. Utenlandske krav kan avvike fra norske krav.

 

Organisasjonene som formidler barn med tanke på adopsjon, gir råd og veiledning om valg av land. 

Priser:

Opplysninger om kostnader ved adopsjon får en ved å kontakte en godkjent organisasjon som for eksempel Verdens Barn. Staten har bestemt at det skal bevilges en engangsstøtte til familier som adopterer barn fra utlandet.

Informasjon:

Ved adopsjon fra utlandet finnes det organisasjoner i Norge som har lov til å drive formidlingsvirksomhet for plassering av barn med adopsjon for øye. Verdens Barn er en slik organisasjon. De bistår når dokumenter samles inn, oversettes og stemples, før de er klare og sendes til utlandet.

Samarbeids-
partnere:

 

Veiledning:

Hoveddokumentet i adopsjonssøknaden er utfylt søknad om adopsjon, skjema Q-0296. Skjemaet skal brukes ved alle typer adopsjonssøknader. Ved parallelle søknader om barn innenlands og utenlands forberedes to søknadssett. Kommunen kan gi råd og veiledning om søknaden. Kommunen utreder søknad om forhåndssamtykke til adopsjon av barn fra utlandet og søknad om å bli registrert som adoptivsøker til norsk barn. Etter at du er intervjuet, utformer kommunen sosialrapport. I slike tilfeller skal du derfor først sende søknaden om adopsjon til kommunen. Du henvender deg også til kommunen vedr. blanketter for egenerklæring og legeerklæring om helsen. Du kan kontakte en adopsjonsforening for informasjon og tegning av medlemskap. Bekreftelse på at en av disse har påtatt seg å formidle adopsjon, er ett av vedleggene som skal foreligge før kommunen ekspederer søknaden videre.

 

I så godt som alle saker krever norske myndigheter at adopsjon av barn fra utlandet må skje gjennom en av adopsjonsforeningene. Du kan kontakte Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), sekreteriatet for utvalg av adopsjonssaker, vedr. søknad om å bli registrert som adoptivsøker innenlands.

 

 

Søknadsfrist:

Ingen søknadsfrist.

Sendes til:

For adopsjon av ukjent barn kreves det at bostedskommunen utarbeider sosialrapport. Søknad om adopsjon av barn i Norge eller utenlands sendes via barneverntjenesten. Søknad om adopsjon av fosterbarn sendes via barneverntjenesten i kommunen som har omsorg for barnet.

Søknad om stebarnsadopsjon kan sendes direkte til Barne-, ungdoms- og familieetatens regionkontor. Bufetats regionkontor innhenter uttalelse fra den av foreldrene som ikke er gidt med søkeren. Videre innhenter Bufetat uttalelse fra barneverntjenesten når barnet er mindreårig.

 

 

Behandling:

Barneverntjenesten intervjuer søkerne, utformer sosialrapport, gir tilråding og oversender saken til Bufetats regionkontor. Regionkontoret er den statlige, regionale adopsjonsmyndigheten som fatter vedtak i de fleste adopsjonssaker.

Saksbehandlingstid:
Sosialrapport 3-4 uker. Adopsjonssøknad: ukjent.
Klagemulighet:
Ja
Krav til oss:

Arbeide etter gjeldende lover, forskrifter, sentrale føringer og kvalitetsprosedyrer for tjenesten.

Krav til søker:

Alle som bor i Hemne kommune.

Hvis vi svikter:

Kontakt enhet for Barnevern, 2.etg. Øragt. 16, 7200 Kyrksæterøra