A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Motorferdsel i utmark

Tjenesteikon

Formål:

Behandle søknader om tillatelse til motorferdsel i utmark og på vassdrag i Hemne i henhold til gjeldende lov og retningslinjer.

 

  • Generelt
  • Behandling
  • Krav og rett
  • Relatert
Beskrivelse:

I Hemne er behandling av søknader etter § 5 i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, samt motorferdselslovens § 6 lagt til administrasjonen. 

Andre dispensasjoner fra motorferdselsforbudet i utmark og vassdrag krever politisk behandling i Driftsutvalget

 

Administrasjonen kan gi tillatelse til scootertransport til følgende formål:

forskriftenes § 5 bokstav

a) ervervsløyver. Det kan gis inntil 15 ervervsløyver i Hemne

b) funksjonshemmede. Kun varig funksjonshemming. Krav om legeattest.

c) transport av bagasje og utstyr for eier av hytte. Hytta må ligge >2,5 km fra nærmeste brøyta veg. Inntil tre personer fra nærmeste familie kan stå som brukere av samme løyve.

d) kjøring i utmarksnæring. F. eks tilsyn og drift av utleiehytter. 

e) transport av ved. Eks. ved hogst av ved på annenmanns teig eller transport av ved til hytte som ligger < 2,5 km fra nærmeste brøyta veg.  

f) gruppeturer for funksjonshemmede

 

I tillegg kan det gis dispensasjon etter forskriftenes § 5a til transport med motorkjøretøy i forbindelse med utmarksnæring og dispensasjon etter forskriftens § 5b til bruk av snøscooter til utkjøring og drift av jervbåser.

 

 

Målgruppe:

De som har behov for motorisert ferdsel i utmark og på vassdrag utover det som er hjemlet i lov eller forskrift

 

Kriterier/vilkår:

Hemne kommunestyre har vedtatt egne retningslinjer for administrative vedtak etter lov om motorisert ferdsel i utmark av 10.juni 1977.

 

Løyver tildeles i tråd med regelverket og etter skriftlig søknad

 

Se for øvrig under fane "relatert" for søknadsskjema, kjørebok og andre relevante henvisninger.

 

Priser:

Tjenesten er gratis

Informasjon:

 

Vedlegg:

 

Søknadsfrist:

Fortløpende

Sendes til:

Hemne Kommune

Trondheimsveien 1

7200 Kyrksæterøra

 

Saksbehandlingstid:

I henhold til forvaltningsloven

 

Klagemulighet:

Vedtak fattet av kommunen kan påklages til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

 

Krav til oss:

Behandle saker på en rask måte, ut i fra det lovverket som gjelder.

 

Krav til søker:

Kommunen krever skriftlig søknad på eget skjema med kartvedlegg i leselig målestokk over kjøretrase/kjøreområde.

 

Søknaden skal være undertegnet berørte grunneiere.

 

For de som tidligere har hatt tillatelse til motorferdsel i utmark skal kjørebøker være levert før ny tillatelse kan gis.