A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Kommunale tilskudd til kulturarbeid

Tjenesteikon

Formål:

Formålet med tilskottsordningene er å styrke arbeidet i de frivillige organisasjonene i kommunen, slik at de kan få bedre arbeidsvilkår og bidra til å skape glede, engasjement, trivsel og tilhørighet i kommunen.

  • Generelt
  • Behandling
  • Krav og rett
  • Relatert
Beskrivelse:

Tilskott kan også gis til enkeltpersoner og uformelle grupper i Hemne når det gjelder enkelttiltak med allmennkulturell interesse.

Tilskott gis etter de økonomiske rammene og de prioriteringer som til enhver tid er vedtatt i kommunen.

KULTURMIDLER
Tilskott til drift av organisasjoner:

Driftstilskott er økonomisk støtte til den daglige driften. Det er først og fremst organisasjoner som har kultur som primæraktivitet som kan søke om tilskott. Tilskott kan også gis til lag som har kultur som avledet virksomhet, men ikke til politiske organisasjoner eller organisasjoner med hovedmålsetting å ivareta en særinteresse eller næringsinteresse. Helse- og hjelpeorganisasjoner er ikke prioritert. Organisasjonen må være åpen for alle.

Kategorier:

- barne- og ungdomsorganisasjoner

- idrett

- musikk / dans / drama

- hobby / interesseorganisasjoner

Søknad sendes på fastsatt skjema innen 1. april hvert år.

Vedlegg til søknaden: regnskap (revidert), årsberetning, budsjett/aktivitetsplan for neste år.

Søknad uten forutsatte vedlegg eller som kommer for sent i forhold til fristen, blir ikke godkjent.

 

Tilskott til forsamlingshus:

Dette er tilskott til drift av forsamlingshus og til investeringer i forsamlingshus.

Formannskapet avgjør fordelingen av dette hvert år.

Driftsstøtte:

Dette er driftsstøtte til organisasjoner som eier og/eller driver forsamlingshus i kommunen.

Søknad sendes på fastsatt skjema.

Vedlegg: regnskap for foregående år (revidert), årsberetning, budsjett / aktivitetsplan for neste år.

Søknadsfrist 1. april.

Investeringstiltak:

Dette er tilskott til investeringstiltak og vedlikehold av forsamlingshus.

Søknad sendes i brev vedlagt kostnadsoverslag og finansieringsplan. Det er ikke spesielt søknadsskjema.

Søknadsfrist 1. april.

Det er en forutsetning for tilskott at anlegget er registrert på kommunal utbyggingsplan for lokale kulturbygg.

Utbetaling skjer mot dokumenterte kostnader.


KULTURTILSKOTT TIL ENKELTTILTAK

Med dette menes:

Tiltak til kulturvern, konserter, utstillinger, forestillinger, kurs m.v., som har kulturelt innhold og som foregår i Hemne.

Søknadsfrist: kan søkes hele året.

Søknadsskjema: ikke spesielt skjema.

Søknaden må inneholde beskrivelse av tiltaket og budsjett.

Søke kan: Organisasjoner, uformelle grupper og enkeltpersoner i Hemne.

Bevilgninger kan imidlertid også brukes til tiltak som kommunen selv bedriver eller tar del i, likeså tilskudd til tiltak i regi av andre offentlige organ.

Utbetaling skjer vanligvis i etterkant mot dokumenterte kostnader.


TILSKOTT TIL 17. MAI-ARRANGEMENT

Tilskottene fordeles i forhold til innbyggertall i følgende skolekretser: Kyrksæterøra, Vinjeøra og Svanem. Ingen skal motta lavere tilskott enn kr. 1.000,-.

Tilskottene fordeles til 17. mai-komiteene uten søknad. Fordeling skjer i april / mai måned.

Tilskottets størrelse avhenger av vedtatt budsjett.


TILSKOTT TIL IDRETTSANLEGG

Dette er tilskott til investeringer i idrettsanlegg i kommunen.

Søknadsfrist er 1. april.

Det er ikke spesielt søknadsskjema.

Søknad sendes skriftlig vedlagt kostandsoverslag og finansieringsplan.

Tilskottet gis til organisasjoner i Hemne.

Det er en forutsetning for tilskott at anlegget er tatt med i kommunal handlingplan for utbygging av anlegg for fysisk aktivitet.

Utbetaling skjer mot dokumenterte kostnader.

TILSKOTT TIL DRIFT AV LYSLØYPER OG OPPKJØRING AV SKISPOR

Tilskott gis til dekning av strømutgifter til lysløypene i kommune, samt til drift av løypemaskiner som benyttes til oppkjøring av skispor for allmenheten.

Beløpet fordeles på høsten i henhold til medgåtte kostnader til strøm i lysløypene. Dette må dokumenteres med bilag fra strømleverandør.

For drift av løypemaskiner, sendes søknad til kommunen. Vedlagt regnskap for siste sesong.

Søknadsfrist 1. oktober.

Det er ikke eget søknadsskjema.

 

Reglene er vedtatt av kommunestyret i Hemne 28. mai 2013.

Målgruppe:

Frivillige lag og organisasjoner

Enkeltpersoner og grupperinger

Kriterier/vilkår:

Søknad om tilskudd må leveres skriftlig, evt. på eget søknadsskjema innen gjeldende søknadsfrist.

Veiledning:

For hjelp til utfylling av søknad kan man henvende seg til enhet for kultur v/ Reidar Klungervik eller Gunn-Hilde Opsal.

Søknadsfrist:

Se beskrivelse av den enkelte tilskuddsordning.

Sendes til:

Hemne Kommune
Enhet for kultur
Trondheimsveien 6
7200 Kyrksæterøra

Behandling:
Mesteparten avgjøres politisk. 17. mai-tilskudd og tilskudd til diverse kulturtiltak avgjøres administrativt.
Saksbehandlingstid:
Varierer etter søknadens art.
Klagemulighet:
Ja
Krav til søker:

Dersom søker bryter forutsetningene for stønad etter disse retningslinjene, kan tilskottet kreves tilbakebetalt. Dersom dette ikke skjer, mister man rett til å søke om tilskott innenfor disse retningslinjene i ett år.