A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Natur- og naturforvaltning

Tjenesteikon

Formål:

Sikre at natur og naturverdier blir ivaretatt og forvaltet på en forsvarlig måte

  • Generelt
  • Behandling
  • Krav og rett
  • Relatert
Beskrivelse:

Kommunen er en av hovedaktørene i forvaltning av natur- og kulturmiljøverdier gjennom plan- og byg­nings­loven og annet lovverk.  I alle saker som berører natur- og naturmangfoldverdier er det et krav at prinsippene i naturmangfoldsloven §§ 8-12 vurderes. Her skal blant annet kunnskapsgrunnlaget når det gjelder naturverdier vurderes og det skal framgå av beslutningen hvordan naturverdiene er vektlagt i den enkelte sak. Kommunen har utarbeidet temakart for vilt, naturtyper og kulturminner som benyttes i saksbehandlingen. Det jobbes kontinuerlig med å styrke kunnskapsgrunnlaget for biologisk mangfold i Hemne.

 

Utvalgte naturtyper er et forholdsvis nytt begrep som omfatter naturtyper som er gitt en spesiell bevaringsstatus. I Hemne kommune finnes forekomster av følgende utvalget naturtyper: Slåttemark, slåttemyr, kystlynghei og hule eiker. Alle inngrep i disse naturtypene er søknadspliktig til kommunen. Skjøtsel av utvalgte naturtyper er ofte tilskuddsberettiget. Hemne kommune veileder i søknadsprosessen.

 

Hemne kommune er forvaltningsmyndighet for Soløya, Røstøya og Vinjstormyra naturreservater, samt naturminne "Plassafårroa" på Alstad. Naturreservatene har hver sin verneforskift med bestemmelser som regulerer bruken av områdene. Søknad om dispensasjoner fra verneforskriftene behandles av Hemne kommune. Hemne kommune har lagt ned store ressurser i skjøtselstiltak i naturreservatene, spesielt på Røstøya. Her er det også gjennomført tilretteleggingstiltak for allmennheten her i form av flytebrygge, toalett og formidlingstiltak.

 

Hemne kommune har et overordnet ansvar for å fremme en rasjonell og forsvarlig viltforvaltning. Når det gjelder jaktbart vilt er den kommunale viltnemda sentral. Kommunen har beredskap for å ivareta fallvilt, for ettersøk etter skadet hjortevilt og for å rapportere viltpåkjørsler. Fellingsavgiftene for hjortevilt fastsettes av kommunen og går inn i et kommunalt viltfond med egne vedtekter. Rettighetshavere kan søke viltfondet om tilskudd til vilttiltak og til fellesprosjekter. Kommunen har ansvar for å arbeide for en forsvarlig utnyttelse av muligheten for småviltjakt.

 

Hensyn til fiskeinteresser og fiskens og andre ferskvannsorganismers økologiske funksjonsområder skal hensyntas i planlegging og saksbehandling.

Kommunen skal arbeide for en felles organisering for å fremme en forsvarlig og rasjonell fiskeforvaltning, samt tillempe at allmennheten får best mulig tilbud om fiske.

Målgruppe:
Alle innbyggere og besøkende til Hemne kommune
Priser:

Tjenesten er gratis

Informasjon:

 

Søknadsfrist:

For tiltak i utvalgte naturtyper og dispensasjon fra verneforskrifter : Fortløpende behandling av søknader

 

Søknadsfrist for naturforvaltningstiltak avhenger av hvilken ordning tiltaket kommer under.

 

Sendes til:

Hemne kommune, Trondheimsveien 1, 7200 Kyrksæterøra

 

Behandling:

 

Saksbehandlingstid:

Iht forvaltningsloven

 

Klagemulighet:

Vedtak fattet av kommunen kan påklages til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

 

Krav til oss:

Ivareta natur- og naturmangfold i plansaker og i enkeltsaker.

 

Krav til søker:

Overholde aktsomhetsplikten i naturmangfoldloven.

 

Kontaktinformasjon:

Naturforvalter Martin Georg Hansen

Viltforvaltning, storvilt: Kjell Sverre Strøm

Skjema:
Relaterte tjenester:
Forurensing og avfall
Friluftsliv
Motorferdsel i utmark
Parker og grøntanlegg
Tilskudd Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Tilskudd til Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)
Lenker:
Aktuelle kartdatabaser
Artsdatabanken
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag - Miljøvernavdelingen
HAMOS
Klima- og miljøverndepartementet
Kulturminner
Miljødirektoratet
Miljøstatus.no
Naturbase
NVE Veileder nr 2/2019 - Kantvegetasjon langs vassdrag
Regelhjelp.no
Temakart for biologisk mangfold
Lovverk/planer:
Viltloven
Miljøinformasjonsloven
Forskrift om vern av Røstøya naturreservat, Hemne kommune, Sør-Trøndelag.
Forskrift om Vinnstormyra naturreservat, Hemne kommune, Sør-Trøndelag.
Målsettinger for forvaltningen av hjortevilt i kommunene Aure, Halsa og Hemne 2015-2017
Plan- og bygningsloven
Vannforskriften
Hundeloven