A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Byggesak

Tjenesteikon

Formål:

Gi en sikker byggesaksbehandling, med god kvalitet.

  • Generelt
  • Behandling
  • Krav og rett
  • Relatert
Beskrivelse:

Det er kommunens overordnede mål å føre tilsyn med at dokumentene ved en søknad er tilstede og at søkerne for de forskjellige ansvarsområder har tilfredsstillende kvalifikasjoner. Dessuten skal kommunen påse at alle krav som offentlige lover og forskrifter stiller er oppfylt i dokumentasjonen før tilllatelse til tiltak blir gitt.

 

 

Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak

I utgangspunktet er all oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon og anlegg søknadspliktig og skal forestås av foretak med ansvarsrett. Med mindre de kommer inn under unntakene i plan- og bygningsloven §§20-4 til 20-8.

Eksempler på tiltak, krav til søknad og saksbehandlingstid finner du her.

 

 

Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver

Noen søknadspliktige tiltak kan tiltakshaveren stå for selv. Disse tiltakene er regulert i plan- og bygningsloven § 20-4 og nærmere utdypet i byggesaksforskriftens kapittel 3.

Eksempler på tiltak, krav til søknad og saksbehandlingstid finner du her.

 

 

Tiltak unntatt fra søknadsplikten

En rekke mindre tiltak kan oppføres uten at det er nødvendig med søknad og tillatelse. Disse mindre byggeprosjektene som er unntatt fra søknadsplikten er regulert av Plan- og bygningsloven § 20-5 og er nærmere utdypet i Byggesaksforskriftens kapittel 4.

For mer informasjon og eksempler på tiltak finner du her.

 

Direktoratet for byggkvalitets hjemmesider finnes det veiledning og veiviser for hva du kan bygge og endre på din eiendom uten å søke.

 

Den som bygger (tiltakshaver) har selv ansvaret for at arbeidene blir utført i samsvar med plan- og bygningslovgivningen. Det vil blant annet si arealplaner (kommuneplan og reguleringsplan), forbud mot tiltak m.v. langs sjø og vassdrag i plan- og bygningsloven § 1-8 og byggteknisk forskrift (TEK10/TEK17).

 

Den som bygger har også ansvar for at arbeidene ikke kommer i konflikt med annet regelverk, som for eksempel veiloven, naturmangfoldloven og lov om kulturminner.

 

Når byggverk unntatt søknadsplikt er ferdige skal kommunen informeres slik at plasseringen kan føres inn i kommunens kartgrunnlag og registreres i Matrikkelen (nasjonalt eiendomsregister).

Skjema for melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt

 

 

 

Målgruppe:

De som skal bygge i Hemne kommune

 

Priser:

Alle tjenestene innenfor området BYGGESAK er belagt med behandlingsgebyrer. Hva de enkelte tjenestene koster framgår av betalingsregulativet.

 

Informasjon:

Søknadsskjemaer finnes under fanen "Relatert".  Trykk på lenken "Direktoratet for byggkvalitet". Velg så "Skjemaer og blanketter" som du finner på framsiden. Kommunen har egne skjema for søknad om dispensasjon og erklæring om byggeavstand til nabogrense. Disse finnes skjema under fanen "Relatert".

 

Veiledning:

Saksbehandlerne ved enheten gir veiledning i generelle spørsmål når det gjelder byggesaker.

 

Vedlegg:

Søker må  sørge for at alle vedlegg til en byggesak er vedlagt saken.  Er ikke alle vedlegg med , vil det føre til lengre saksbehandlingstid.

 

Søknadsfrist:

Ingen søknadsfrister.

 

Sendes til:

Hemne Kommune

Trondheimsvn. 1

7200 Kyrksæterøra

 

 

Behandling:

Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene:

Plan- og bygningslovens § 20-1 "Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene"

 

Søknadsplikt og søknadstyper:

Plan- og bygningsloven § 20-2. "Søknadsplikt"

 

All behandling skjer med grunnlag i gitte lover,  forskrifter og regelverk.

 

Saksbehandlingstid:

De fleste  tiltak som det søkes om i Hemne, er av en slik karakter at dette er saker som avgjøres ved at tillatelsen blir gitt administrativt ved delegert vedtak.  (Kurante saker). Tiltak av prinsipiell art behandles politisk.  Tiltak som ikke er i tråd med godkjente arealplaner og planbestemmelser, vil kreve dispensasjonsbehandling. Frister for saksbehandling fremgår av plan- og bygningslovens § 21-7 og byggesakforskriftens § 7-1. Komplett søknad skal behandles innen 12 uker.

Komplett søknad som ikke krever dispensasjon og der det ikke foreligger merknader fra nabo/gjenboer og som ikke krever uttalelse eller tillatelse/samtykke fra annen myndighet skal behandles innen 3 uker (gjelder tiltak etter § 20-3 Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak). 

Komplett søknad som ikke krever dispensasjon og som ikke krever uttalelse eller tillatelse/samtykke fra annen myndighet skal behandles innen 3 uker. (Gjelder tiltak etter § 20-4 Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver). 

Anmodning om forhåndskonferanse skal avholdes innen 2 uker. 

Søknad om igangsettingstillatelse skal behandles innen 3 uker.

Søknad om midlertidig brukstillatelse skal behandles innen 3 uker. 

Søknad om ferdigattest skal behandles innen 3 uker.

 

Klagemulighet:

Vedtak som er fattet kan påklages i henhold til plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven § 28.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag behandler klagen.

Klagefrist er 3 uker fra melding om vedtaket er mottatt.

Klagen sendes:

Hemne Kommune

Trondheimsveien 1

7200 Kyrksæterøra

 evt. som vedlegg i e-post til postmottak@hemne.kommune.no

 

Krav til oss:

Saker skal behandles ut i fra de tidsfrister som er satt i plan og bygningsloven

Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og regler, ligger til grunn for  all byggesaksbehandling.

 

Krav til søker:

Søker må innrette seg etter gjeldene lover, forskrifter og regelverk som gjelder.