A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Byggesak - Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak

Tjenesteikon

Formål:

Gi en sikker byggesaksbehandling, med god kvalitet

 • Generelt
 • Behandling
 • Krav og rett
 • Relatert
Beskrivelse:

Tiltak i denne kategori er alle tiltak som ikke går inn under søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver (pbl § 20-4) eller tiltak som er unntatt fra søknadsplikt (pbl §§ 20-5, 20-6, 20-7, 20-8).

Tiltak behandles etter plan og bygningslovens (pbl) § 20-3.

 

Eksempel på tiltak som behandles som søknad

 • Nybygg
 • Påbygg og tilbygg med et samlet bruttoareal over 50 m²
 • Fasadeendringer,bruksendringer
 • Riving
 • Vesentlige terrenginngrep
 • Veg
 • VA-anlegg

Saksbehandlingstid vil være avhengig av hvor omfattende tiltaket er, og hvor mange instanser som må uttale seg i saken. Dersom tiltaket er i tråd med kommuneplan/reguleringsplan og det ikke foreligger merknader fra naboer eller gjenboere og ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet ikke er nødvendig, skal søknaden avgjøres innen 3 uker.

 

Tiltaket må være i tråd med gjeldende reguleringsplan/kommuneplan for området/tomta. Ved avvik må det søkes om dispensasjon. Avvik kan også utløse krav om endring av reguleringsplan evt. ny reguleringsplan.

 

 Krav til søknaden til kommunen

 • Tegninger i målestokk min. 1:100
 • Situasjonskart i målestokk (1:1000-1:5000)
 • Søknad om tillatelse til tiltak
 • Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon
 • Opplysninger gitt i nabovarsel (Gjenpart av nabovarsel)
 • Kvittering for nabovarsel
 • Nabovarsel (Vedlegges ikke, men sendes til berørte naboer/gjenboere)
 • Erklæring om ansvarsrett *2)
 • Kontrollplan for prosjektering (Benyttes ved vegsøknad)
 • Kontrollplan for utførelse (Benyttes ved vegsøknad)
 • Gjennomføringsplan *1)
 • Kontrollerklæring (Der det er krav om uavhengig kontroll)
 • Evt. erklæring om byggeavstand, nærmere enn 4 meter.
 • For boliger: Boligspesifikasjon
 • Søknad om dispensasjon (Ved avvik i plan)

*1) Gjennomføringsplan skal gi en fullstendig beskrivelse av fagområder, ansvarsområder og tiltaksklasser som tiltaket omfatter, selv om ikke alle ansvarlige foretak er på plass ved søknadstidspunktet. Hver gang et nytt foretak erklærer ansvarsrett skal kommunen motta oppdatert gjennomføringsplan fra ansvarlig søker. 

*2) Erklæring om ansvarsrett skal være sendt kommunen før arbeidet starter.
Ved ettrinnssøknad og søknad om igangsettingstillatelse må erklæring fra ansvarlig prosjekterende og eventuelle kontrollerende være på plass før kommunen kan gi tillatelse.
Ved søknad om rammetillatelse er det tilstrekkelig at erklæring fra prosjekterende er på plass for forhold som skal avklares i rammetillatelsen.
Ved søknad om midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest må samtlige erklæringer for utførende og kontrollerende foreligge. Det må samtidig også foreligge oppdatert gjennomføringsplan som viser at samsvarserklæringer for aktuelle ansvarsretter foreligger.

For arbeider i tiltaksklasse 1 kan kommunen gjøre unntak fra krav til formell kompetanse for foretak dersom de har lang og god relevant praksis. Det må da skrives søknad i brevs form hvor det redegjøres for kompetanse og erfaring som foretaket har. 

Kommunen kan godkjenne selvbyggere for personlig ansvar ihht. byggesaksforskriften (SAK) § 6-8.

Målgruppe:

De som skal bygge i Hemne kommune.

 

Priser:

Alle tjenestene innenfor området BYGGESAK er belagt med behandlingsgebyrer. Hva de enkelte tjenestene koster framgår av gebyrregulativet .

 

Informasjon:

Det er ganske ”innfløkt” å fylle ut alle skjemaer som skal være med i en søknad om tiltak med krav om ansvarlig foretak. Det anbefales at en får hjelp av en ”profesjonell” til utfyllingen.

Søknadsskjemaer finnes under fanen "Relatert".  Trykk på lenken "Direktoratet for byggkvalitet". Velg så "Skjemaer og blanketter" som du finner på framsiden. 

Hemne kommune har egne skjema for søknad om dispensasjon og erklæring om byggeavstand til nabogrense. Disse finnes skjema under fanen "Relatert".

 

Veiledning:

For veiledning på nett se "Lovverk/planer" under fanen "Relatert" og velg "Veiledning om byggesak" og "Veiledning om tekniske krav til byggverk"

 

Vedlegg:

Følgende søknad og vedlegg må sendes med:

Tegninger i målestokk 1:100 el. 1:50 

Situasjonskart i målestokk (1:1000-1:5000) 

Søknad om tillatelse til tiltak

Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon

Opplysninger gitt i nabovarsel (Gjenpart av nabovarsel)

Kvittering for nabovarsel  

Erklæring om ansvarsrett

Evt. Søknad om ansvarsrett for selvbygger

Evt. Søknad om unntak fra krav til formell kompetanse.

Kontrollplan for prosjektering (Benyttes ved vegsøknad)

Kontrollplan for utførelse (Benyttes ved vegsøknad)

Gjennomføringsplan 

Kontrollerklæring (Der det er krav om uavhengig kontroll)

Evt. erklæring om byggeavstand, nærmere enn 4 meter

For boliger: Boligspesifikasjon i GAB

Søknad om dispensasjon (ved avvik i plan)

 

Søknadsfrist:

Ingen søknadsfrister

 

Sendes til:

Hemne Kommune

Trondheimsveien 1

7200  Kyrkstæerøra

evt. via e-post til postmottak@hemne.kommune.no 

 

Behandling:

De fleste  tiltak som det søkes om i Hemne, er av en slik karakter at dette er saker som avgjøres ved at tillatelsen blir gitt administrativt ved delegert vedtak.  (Kurante saker). Tiltak av prinsipiell art behandles politisk.  Tiltak som ikke er i tråd med godkjente arealplaner og planbestemmelser, vil kreve dispensasjonsbehandling.

 

Saksbehandlingstid:

Frister for saksbehandling fremgår av plan- og bygningslovens § 21-7 og byggesakforskriftens § 7-1. Komplett søknad skal behandles innen 12 uker.

Komplett søknad som ikke krever dispensasjon og der det ikke foreligger merknader fra nabo/gjenboer og som ikke krever uttalelse eller tillatelse/samtykke fra annen myndighet skal behandles innen 3 uker.  

 

Klagemulighet:

Vedtak som er fattet kan i henhold til forvaltningslovens § 28 tredje ledd kan påklages.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag behandler klagen.

Klagefrist er 3 uker fra melding om vedtaket er mottatt.

Klagen sendes:

Hemne Kommune

Trondheimsveien 1

7200 Kyrksæterøra

evt. som vedlegg i e-post til postmottak@hemne.kommune.no

 

Krav til oss:

Saker skal behandles ut i fra de tidsfrister som er satt i plan og bygningsloven

Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og regler, ligger til grunn for  all byggesaksbehandling.

 

Krav til søker:

Tiltakshaver er ansvarlig for at plan- og bygningsloven med tilhørende bestemmelser følges. Tiltakshaver er også ansvarlig for at tiltak ikke settes i gang før det er gitt eventuell nødvendig samtykke fra annen myndighet. Tiltakshaver er selv ansvarlig for at bestemmelser i grannelova blir fulgt.

 

Krav til dokumentasjon / skjema

Tegninger i målestokk 1:100 el. 1:50 

Situasjonskart i målestokk (1:1000-1:5000)

Søknad om tillatelse til tiltak

Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon

Opplysninger gitt i nabovarsel (Gjenpart av nabovarsel)

Kvittering for nabovarsel

Erklæring om ansvarsrett

Kontrollplan for prosjektering (Benyttes til vegsøknad)

Kontrollplan for utførelse (Benyttes til vegsøknad)

Gjennomføringsplan

Kontrollerklæring (Der det er krav om uavhengig kontroll)

Evt. erklæring om byggeavstand nærmere enn 4 meter

Søknad om dispensasjon (Ved avvik i plan)