A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Byggesak - Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver

Tjenesteikon

Formål:

Gi en sikker byggesaksbehandling , med god kvalitet

 

 • Generelt
 • Behandling
 • Krav og rett
 • Relatert
Beskrivelse:

Tiltak i denne kategori er tiltak som kan forestår av tiltakshaver (pbl § 20-4).

Tiltak behandles etter plan og bygningslovens (pbl) § 20-4.

 

 Eksempel på tiltak som kan forestås av tiltakshaver selv:
 • Tilbygg med grunnflate inntil 50 m²
 • Frittliggende  bygning inntil 70 m² på bebygd eiendom
 • Driftsbygninger eller tilbygg til driftsbygninger med samlet areal inntil 1000 m²
 • Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg plassert inntil 2 år

 

Saksbehandlingstid vil være avhengig av hvor omfattende tiltaket er, og hvor mange instanser som må uttale seg i saken. Dersom tiltaket er i tråd med kommuneplan/reguleringsplan og ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet ikke er nødvendig, skal søknaden avgjøres innen 3 uker.

 

Tiltaket må være i tråd med gjeldende reguleringsplan/kommuneplan for området/tomta. Ved avvik må det søkes om dispensasjon. Avvik kan også utløse krav om endring av reguleringsplan evt. ny reguleringsplan.

 

Krav til søknaden til kommunen:
 • Tegninger i målestokk min. 1:100
 • Situasjonskart i målestokk (1:1000-1:5000)
 • Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett
 • Opplysninger gitt i nabovarsel (Gjenpart av nabovarsel)
 • Kvittering for nabovarsel
 • Nabovarsel (Vedlegges ikke, men sendes til berørte naboer/gjenboere)
 • Evt. erklæring om byggeavstand, nærmere enn 4 meter.
 • Søknad om dispensasjon (Ved avvik i plan) 

 

Målgruppe:

De som skal bygge i Hemne

 

Priser:

Alle tjenestene innenfor området BYGGESAK er belagt med behandlingsgebyrer. Hva de enkelte tjenestene koster framgår av gebyrregulativet .

 

Informasjon:

Tiltakshaver er ansvarlig for at plan- og bygningsloven med tilhørende bestemmelser følges.

 

Søknadsskjemaer finnes under fanen "Relatert".  Trykk på lenken "Direktoratet for byggkvalitet". Velg så "Skjemaer og blanketter" som du finner på framsiden. 

Hemne kommune har egne skjema for søknad om dispensasjon og erklæring om byggeavstand til nabogrense. Disse finnes skjema under fanen "Relatert".

 

Veiledning:

For veiledning på nett se "Lovverk/planer" under fanen "Relatert" og velg "Veiledning om byggesak" og "Veiledning om tekniske krav til byggverk"
 

Vedlegg:

Følgende søknad om vedlegg må legges ved:

Tegninger i målestokk min. 1:100

Situasjonskart i målestokk (1:1000-1:5000)

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett

Opplysninger gitt i nabovarsel (Gjenpart av nabovarsel)

Kvittering for nabovarsel

Nabovarsel (Vedlegges ikke, men sendes til berørte naboer/gjenboere)

Evt. erklæring om byggeavstand, nærmere enn 4 meter.

Søknad om dispensasjon (Ved avvik i plan) 

 

Søknadsfrist:

Ingen søknadsfrister

 

Sendes til:

Hemne Kommune

Trondheimsveien 1 

7200 Kyrksæterøra

Eventuelt via e-post til: postmottak@hemne.kommune.no

 

Behandling:

De fleste  tiltak som det søkes om i Hemne, er av en slik karakter at dette er saker som avgjøres ved at tillatelsen blir gitt administrativt ved delegert vedtak.  (Kurante saker). Tiltak av prinsipiell art behandles politisk.  Tiltak som ikke er i tråd med godkjente arealplaner og planbestemmelser, vil kreve dispensasjonsbehandling.

 

Saksbehandlingstid:
Frister for saksbehandling fremgår av plan- og bygningslovens § 21-7 og byggesakforskriftens § 7-1.

Komplett søknad som ikke krever dispensasjon og som ikke krever uttalelse eller tillatelse/samtykke fra annen myndighet skal behandles innen 3 uker.  

 

Klagemulighet:

Vedtak som er fattet kan i henhold til forvaltningslovens § 27 tredje ledd kan påklages.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag behandler klagen.

Klagefrist er 3 uker fra melding om vedtaket er mottatt.

Klagen sendes:

Hemne Kommune

Trondheimsveien 1

7200 Kyrksæterøra

evt. som vedlegg i e-post til postmottak@hemne.kommune.no

 

Krav til oss:

Saker skal behandles ut i fra de tidsfrister som er satt i plan og bygningsloven

Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og regler, ligger til grunn for  all byggesaksbehandling.

 

Krav til søker:

Tiltakshaver er ansvarlig for at plan- og bygningsloven med tilhørende bestemmelser følges. Tiltakshaver er også ansvarlig for at tiltak ikke settes i gang før det er gitt eventuell nødvendig samtykke fra annen myndighet. Tiltakshaver er selv ansvarlig for at bestemmelser i grannelova blir fulgt. 

 

Hvis vi svikter:

Dersom kommunen ikke har svart eller gitt tilbakemelding til tiltakshaver innen 3 uker, kan tiltaket settes i gang. Dette forutsetter at det ikke foreligger merknader fra naboer/gjenboere og det ikke er nødvendig med tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet.