A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Byggesak - Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt

Tjenesteikon

Formål:

Gi en sikker byggesaksbehandling, med god kvalitet

 

  • Generelt
  • Behandling
  • Krav og rett
  • Relatert
Beskrivelse:

Tiltak i denne kategori er tiltak som er unntatt fra søknadsplikt. For at tiltaket skal være unntatt må det være i tråd med kommuneplan/reguleringsplan. Tiltaket må også ha nødvendig tillatelse fra eventuell annen myndighet. Tiltakshaver er selv ansvarlig for at bestemmelser i grannelova blir fulgt. Hensyn til eventuelle kulturminner og naturmangfold må etterkommes.

 

Tiltak unntatt søknadsplikt fremkommer i bestemmelsene plan og bygningslovens (pbl) § 20-5. og byggesaksforskriftens kap. 4 

 

Eksempel på tiltak som er unntatt søknadsplikt:
  • Garasje, uthus inntil 50 m² på bebygd eiendom. Maks. mønehøyde 4,0 meter, maks. gesimshøyde 3,0 meter.
  • Tilbygg av: uthus, sportsbod, åpent inngangsparti, veranda. Maks areal inntil 15 m².
  • Mindre tiltak i eksisterende byggverk, se byggesaksforskriftens kap. 4.

  • Mindre tiltak utendørs, se byggesaksforskriftens kap. 4.

  • Fasadeendring som ikke endrer bygningens karakter og tilbakeføring av fasade til tidligere dokumentert utførelse.

  • Mindre frittliggende byggverk knyttet til drift av jordbruks-, skogbruks- og reindriftsområder.

 

For veileder for hva du kan bygge eller gjøre på eiendommen din uten å søke, gå inn på Direktoratet for byggkvalitet sine hjemmesider:  https://dibk.no/bygge-selv/dette-kan-du-bygge-uten-a-soke/

 

Tiltaket må være i tråd med gjeldende kommuneplan/reguleringsplan for området/tomta. Ved avvik må det søkes om dispensasjon. Avvik kan også utløse krav om endring av reguleringsplan evt. ny reguleringsplan.

 

Andre tiltak som også er unntatt søknadsplikt fremkommer i følgende bestemmelser i plan- og bygningsloven, opplistet nedenfor. Disse tiltakene må også være i tråd med plan. Ved avvik må det søkes om dispensasjon.

 

- § 20-6 Unntak fra søknadsplikt for visse tiltak som behandles etter andre lover og byggesaksforskriftens § 4-3

- § 20-7 Unntak for krav i loven for Forsvaret

- § 20-8 Unntak fra krav i loven for visse skjermingsverdige objekter

 

 

Målgruppe:

De som skal bygge i Hemne

 

Kriterier/vilkår:

Eiendommen må være bebygd fra før

Tiltaket må være i samsvar med kommuneplan/reguleringsplan og byggegrenser mot sjø og vassdrag.

Tiltak kan ikke plasseres over vann- og avløpsledninger

Tiltaket må være i tråd med vegloven evt. ha samtykke fra vegmyndighetene.

Kulturminnemyndigheten kan ha uttalerett/kan stille krav ved automatisk fredete kulturminner på eller nær eiendommen, ved tilbygg på verneverdige bygg eller eiendom eller bygg oppført før 1850

 

Priser:

Ingen gebyr

 

Informasjon:

Tiltakshaver er ansvarlig for at plan- og bygningsloven med tilhørende bestemmelser følges.

 

Veiledning:

For veiledning på nett se "Lovverk/planer" under fanen "Relatert" og velg "Veiledning om byggesak" og "Veiledning om tekniske krav til byggverk"

Direktoratet for byggkvalitet har laget egen veiledning i forbindelse med forenkling av byggereglene som tråde i kraft fra 1. juli 2015. "Bygg uten å søke"

 

Behandling:

Ingen behandling

 

Klagemulighet:

Tiltak som er unntatt kan ikke påklages. Naboer er henvist til å be kommunen gripe inn i kraft av sin tilsynsplikt og evt. ved bruk av sanksjonsmidler etter pbl. kap. XVI dersom det er forhold i strid med plan- og bygningsloven med tilhørende bestemmelser. Dersom kommunen i ettertid finner at et tiltak ikke oppfyller forutsetningene i § 20-3 om unntak, kan det kreves evt. gis  pålegg om retting eller endring. Nabo kan også ta privatrettslig steg for forhold som strider mot grannelova.

 

Krav til oss:

Påse at plan- og bygningsloven regler  følges.

 

Krav til søker:

Tiltakshaver er ansvarlig for at plan- og bygningsloven med tilhørende bestemmelser følges. Tiltakshaver er også ansvarlig for at tiltak ikke settes i gang før det er gitt eventuell nødvendig samtykke fra annen myndighet. Tiltakshaver er selv ansvarlig for at bestemmelser i grannelova blir fulgt.