A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Forurensing og avfall

Tjenesteikon

Formål:

Sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse

 

  • Generelt
  • Behandling
  • Krav og rett
  • Relatert
Beskrivelse:

Hemne kommune har myndighet og plikter etter forurensingslovverket. Kommunen plikter å sikre at det finnes tilstrekkelig tilbud for mottak og innsamling av avfall. Hemne kommune er med i det interkommunale renovasjonsselskapet HAMOS forvaltning IKS. HAMOS IKS drifter betjent gjenbrukstorg på Kyrksæterøra, samt flere innsamlingsstasjoner for metall og glass i tettstedene.

 

Kommunen plikter også å følge opp ulovlig avfallshåndtering og forurensningssaker.

 

Kommunen skal sørge for nødvendig beredskap i tilfeller av akutt forurensing og skal iverksette aksjoner dersom dette er nødvendig.

 

Hemne kommune skal hensynta forurensningssituasjonen i arealplanlegging og saksbehandling. Vannforekomstene skal ha minst god økologisk og kjemisk tilstand.

 

Ved graving i forurensede masser skal kommune kreve tiltaksplan. Kommunen har tilsynsansvar ved oljeutskillere og nedgravde oljetanker. 

 

Kommunen kan gi tillatelse til utslipp fra mindre avløpsanlegg. Satte miljømål for de enkelte vassdrag skal tas hensyn til.

Målgruppe:

Alle innbyggere og besøkende til Hemne kommune

 

Kriterier/vilkår:

Oppfølging av forurensning- og forsøpling gjennom tilsyn, saksbehandling og planlegging.

 

Priser:

Se  betalingsregulativet.

 

Veiledning:

For søknader om utslipp fra avløpsanlegg, påslipp til kommunalt avløpsanlegg eller tilkobling til kommunalt avløpsanlegg; se Tjeneste Kloakk/Avløp.

 

Søknadsfrist:

I henhold til forvaltningsloven

 

Sendes til:

Hemne kommune, Trondheimsveien 1, 7200 Kyrksæterøra

 

Saksbehandlingstid:
I henhold til forvaltningsloven
Klagemulighet:
Vedtak fattet av kommunen kan påklages til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag