A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Avlastning barn og unge

Tjenesteikon

Formål:

Avlastning skal gjøre det mulig å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk. Tjenesten skal hindre utmatting hos omsorgsgiveren. Avlastning skal gi pårørende nødvendig og regelmessig fritid og ferie.

  • Generelt
  • Behandling
  • Krav og rett
  • Relatert
Beskrivelse:

Tjenesten er et tiltak etter helse og omsorgstjenesteloven tildeles personer/familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Tjenesten kan tildeles i ulike former for tiltak.

Målgruppe:

Personer med særlig tyngende omsorgsarbeid

Kriterier/vilkår:

Oppfyller lovens krav

Priser:

Tjenesten er gratis.

Informasjon:

Tjenesten tildeles etter lov om sosiale tjenester, og kan ytes i form av avlastningsopphold i egnet bolig, hjemmeavlastning, hjemmehjelp, hjemmesykepleie, støttekontakt,ferieturer o.l.

Samarbeids-
partnere:

NAV
Helsestasjonen
PP-tjenesten

Veiledning:

Søker kan ta kontakt hjelpeapparatet

Vedlegg:

Funksjonsvurdering /IPLOS registrering

Søknadsfrist:
Ingen
Sendes til:

Hemne kommune
Enhet for pleie og omsorg
Helsetunvn. 13
7200 Kyrksæterøra

Behandling:

Administrativ behandling

Saksbehandlingstid:

Innen 3 uker

Klagemulighet:

Klage sendes til den instans i kommunen som har behandlet søknaden.  Dersom klagen ikke blir imøtekommet i kommunen, kan det klages til Fylkesmannen. 

Krav til oss:

Søknaden skal behandles og det skal fattes enkeltvedtak innen 3 uker. Vi skal planlegge og utforme tilbudet i samarbeid med søker og mottaker.

Krav til søker:

Skriftlig søknad med nødvendig vedlegg.

Hvis vi svikter:

Kontakt med saksbehandler for mulig endringer i tillegg til klageadgang.

Kontaktinformasjon:

Enhet for pleie og omsorg
Helsetunvn. 13
7200 Kyrksæterøra
Tlf. 72460210
Telefax: 72460051
E-post

Skjema:
Relaterte tjenester:
Barnevern
Helsestasjonstjeneste for barn 0-5 år
Helsetjenester for grunnskole og videregående skole.
Lenker:
Lovverk/planer:
Forvaltningsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient og brukerrettighetsloven