A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Personlig assistent

Tjenesteikon

Formål:

At brukeren har frihet til å leve sitt eget liv

  • Generelt
  • Behandling
  • Krav og rett
  • Relatert
Beskrivelse:

Personlig assistent er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for sterkt funksjonshemmede som har behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet.

Personlig assistent omfatter alle de hjelpetiltak den enkelte bruker har. Det kan være hjemmesykepleie, hjemmehjelp og/eller støttekontakt.

Bruker er arbeidsleder og står selv for utvelgelsen av sine ansatte.

Målgruppe:

Personlig assistent ytes til dem som har et særlig tyngende omsorgsbehov, og som har en fordel av å få samordnet tjenestene.

Kriterier/vilkår:

Vedvarende sammensatte behov.

Priser:

Fastsettes på bakgrunn av den enkeltes hjemmehjelpsvedtak.

Informasjon:

Søker må selv være i stand til å ta arbeidslederrollen samt ha egeninnsikt og ressurser til aktivt liv i og utenfor boligen

Samarbeids-
partnere:

Ressurssenteret for omstilling i kommunene.

Veiledning:

Søknad kan skje skriftlig eller muntlig. Denne kan fremmes av brukeren selv.

Vedlegg:

Funksjonsvurdering /IPLOS registrering

Søknadsfrist:

Ingen

Sendes til:

Enhet for pleie og omsorg

Helsetunvn. 13

7200 Kyrksæterøra

Behandling:

Søknadene behandles administrativt.

Saksbehandlingstid:

Inntil 3 uker.

Klagemulighet:

Avslag eller delvis avslag kan påklages til Fylkesmannen. Klagefrist er 3 uker fra vedtak er mottatt. Klagen må være skriftlig og begrunnet. Det må angis hva hva det konkret klages over. Klagen leveres enhet for pleie- og omsorg som også kan gi veiledning ved behov.

Se Pasient og brukerrettighetsloven kap. 7 .

Krav til oss:

Hjelpebehovet kartlegges og hjelp tildeles etter individuelle vurderinger.

Krav til søker:

At du søker på tjenesten muntlig eller skriftlig og at du samtykker til IPLOS registrering

Hvis vi svikter:

Kan du klage på tjenesten

Kontaktinformasjon:

Enhet for pleie og omsorg
Helsetunvn. 13
7200 Kyrksæterøra
Tlf. 72460210
Telefax: 72460051
E-post: postmottak@hemne.kommune.no

Skjema:
Relaterte tjenester:
Praktisk bistand
Støttekontakt
Lenker:
Lovverk/planer:
Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient og brukerrettighetsloven