A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Omsorgslønn

Tjenesteikon

Formål:

Å sikre best mulig omsorg for den hjelpetrengende og å gjøre det mulig for private omsorgsytere å fortsette med omsorgsarbeidet.

  • Generelt
  • Behandling
  • Krav og rett
  • Relatert
Beskrivelse:

Omsorgslønn er et supplement til det ordinære kommunale hjelpeapparatet når dette ikke kan dekke behovet for hjelp/bistand. Andre trygdeytelser vil bli tatt med i den helhetlige vurderingen.

Målgruppe:

Omsorgslønn er godtgjøring til personer som yter en særlig tyngende omsorgsarbeid.

Kriterier/vilkår:

Særlig tyngende omsorgsarbeid.

Informasjon:

Omsorgslønn kan tildeles familiemedlemmer, slekt, venner eller sosialt nettverk, som bor sammen med eller i nærheten av den omsorgstrengende.

Samarbeids-
partnere:

Hjemmesykepleien og Praktisk bistand/hjemmehjelp

Vedlegg:

Funksjonsvurdering /IPLOS registrering

Søknadsfrist:

Ingen

Sendes til:

Enhet for Pleie og omsorg

Helsetunvn. 13

7200 Kyrksæterøra

Behandling:

Søknaden behandles administrativt.

Saksbehandlingstid:

Inntil 3 uker.

Klagemulighet:

Avslag eller delvis avslag kan påklages til Fylkesmannen. Klagefrist er 3 uker fra vedtak er mottatt. Klagen må være skriftlig og begrunnet. Det må angis hva hva det konkret klages over. Klagen leveres enhet for pleie- og omsorg som også kan gi veiledning ved behov.

Pasient og brukerrettighetsloven kap.7

Krav til oss:

At alle som søker om omsorgslønn blir vurdert i helhold til rettigheter i Helse- og omsorgstjenesteloven. Alle som søker skal ha svar på henvendelsen innen tre uker og vedtak skal være fattet innen en måned etter at vurderingen er utført.

Krav til søker:

Den som søker må kunne dokumentere at det utføres tyngende omsorgsarbeid, at det er søkt om hjelpestønad til pleie og omsorg.

Hvis vi svikter:

Det er mulighet til å klage på vedtaket

Kontaktinformasjon:

Enhet for pleie og omsorg
Helsetunvn. 13
7200 Kyrksæterøra
Tlf. 72460210
Telefax: 72460051
E-post: postmottak@hemne.kommune.no

Skjema:
Relaterte tjenester:
Hjemmesykepleie
Lenker:
Lovverk/planer:
Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient og brukerrettighetsloven