A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ByggesaksbehandlingFormålet med Plan-og bygningsloven med tilhørende forskrifter er å sikre produkter med god kvalitet.

Det er kommunens overordnede mål å føre tilsyn med at dokumentene ved en søknad er tilstede og at søkerne for de forskjellige områder har tilfredsstillende kvalifikasjoner. Dessuten skal kommunen påse at alle krav som offentlige lover og forskrifter stiller er oppfylt i dokumentasjonen før tillatelse til tiltak blir gitt. 

 

Informasjon om byggesak, behandlingstid, søknadsskjema, lov og forskrifter.

 

Hva må til for å sende inn en byggesøknad?

 

Søknadsskjema

Søknadsskjema finner du her.

Kommunen har egne skjema for søknad om dispensasjon og erklæring om byggeavstand til nabogrense

   Søknad om dispensasjon

   Erklæring om byggeavstand til nabogrense

   Søknad om dispensasjon fra byggegrense mot offentlig vei

 

Søknadsskjema for privatpersoner 

Forenklede skjemaer for mindre byggeprosjekter på boligeiendom. Byggesøknad for deg som ønsker å bygge eller rive, søknad om bruksendring og nabovarslingsskjemaer.

Søknadsskjema for mindre byggeprosjekter på boligeiendom

 

 

Bygge uten å søke

En rekke mindre tiltak kan oppføres uten at det er nødvendig med søknad og tillatelse. Disse mindre byggeprosjektene som er unntatt fra søknadsplikten er regulert av Plan- og bygningsloven § 20-5 og er nærmere utdypet i Byggesaksforskriftens kapittel 4.

Direktoratet for byggkvalitets hjemmesider finnes det veiledning og veiviser for hva du kan bygge og endre på din eiendom uten å søke.

Den som bygger (tiltakshaver) har selv ansvaret for at arbeidene blir utført i samsvar med plan- og bygningslovgivningen. Det vil blant annet si arealplaner (kommuneplan og reguleringsplan), forbud mot tiltak m.v. langs sjø og vassdrag i pbl § 1-8 og byggteknisk forskrift (TEK10/TEK17).

Den som bygger har også ansvar for at arbeidene ikke kommer i konflikt med annet regelverk, som for eksempel veiloven, naturmangfoldloven og lov om kulturminner.

Når byggverk unntatt søknadsplikt er ferdige skal kommunen informeres slik at plasseringen kan føres inn i kommunens kartgrunnlag og registreres i Matrikkelen (nasjonalt eiendomsregister).

Skjema for melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt

 

Priser

Tjenestene er gebyrbelagt. Hva de enkelte tjenestene koster fremgår av gebyrregulativet.