Tilskudd til Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)


Generelt


Beskrivelse:

Det kan gis tilskudd til følgende tiltaksgrupper:

  • Tilskudd til skogkultur
  • Tilskudd til nye eller ombygging av eksisterende skogsveier
  • Tilskudd til miljøtiltak i skog
  • Tilskudd til drift med taubane, hest o.a.
  • Tilskudd til andre tiltak i skogbruket

Målgruppe:

Tilskudd kan gis til alle skogeiere som har mer enn 10 daa produktiv skog

Kriterier/vilkår:

Det er ulike vilkår for de ulike tiltaksgruppene, se forskriften

Priser:

Tjenesten er ikke gebyrbelagt, unntatt evt. planlegging av tiltak

Informasjon:

Tilskuddssatser og vilkår varierer hvert år med bakgrunn i rammebevilgninger og satsingsområder.

Samarbeidspartnere:

Kommunene Hitra og Snillfjord, og skogbruksleder

Behandling


Veiledning:

Ta kontakt med skogbrukssjefen

Vedlegg:

Varierende krav til vedlegg ut fra type tiltak.

Søknadsfrist:

Tiltaket må være innmeldt til kommunen innen 15. mai

Sendes til:

Hemne kommune, 7200 Kyrksæterøra

Behandling:

Vedtak om tildeling av tilskudd fattes av kommunen.

Saksbehandlingstid:

Avhengig av møteplan med samarbeidskommunene

Klagemulighet:

Vedtak fattet av kommunen kan påklages til Fylkesmannen

Merknader:

Fastsatte skjema skal benyttes.

Krav og rett


Krav til oss:

Krav til søker:

Hvis vi svikter:

 

Kontaktinformasjon:

Skogbrukssjef Kjell Sverre Strøm

Skjema:

Skogavgiftsregnskapet søknad om tilskudd til skogkultur
Søknad om tilskudd til vegbygging
Søknad om tilskudd til miljøtiltak i skog

Relaterte tjenester:

Natur- og naturforvaltning

Lenker:


Lovverk/planer:

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Skogbruksloven

Rundskriv - Ny skogbrukslov