Vannforsyning


Generelt


Beskrivelse:

 

 

 

Eide vannverk

Vannverket har omkring 1200 abonnenter. Forsyningsområde Eide - Vinjeøra, Kyrksæterøra o/omegn, Berg, Lernes, Kjønsvik, samt fram til Søa Kraftstasjon. 

 • Vannkilde: grunnvann.
 • ledningsnett: 97.000 m
 • vannbasseng: 5
 • pumpestasjoner: 5
 • renseanlegg: Lufting, CO2 avdrivning, alkalisering med fjerning av jern og mangan med marmorfilter, UV desinfisering. 

 

Stamnesdalen vannverk

Vannverket har omkring 200 abonnenter,  av dette er det en stor andel av hytteabonnenter. Forsyningsområde er Gjengstø, Heim og Belsvika.

 • Vannkilde: Oternesvatnet.
 • Ledningsnett: 11.060 m
 • Vannbasseng: 1
 • Pumpestasjoner: 1
 • Renseanlegg: Membranfilteranlegg, alkalisering med marmor/kalk, desinfisering.

   

Storoddan vannverk

Vannverket har 17 abonnenter. Forsyningsområde Storoddan.

 • Vannkilde: grunnvann
 • ledningsnett: 4.200 m
 • vannbasseng: 1
 • pumpestasjoner: 1

renseanlegg: Lufting, alkalisering med vannglass, UV-desinfisering

 

Taftøyan vannverk

Vannverket har omkring 100 abonnenter,  av dette er det en stor andel av hytteabonnenter. Forsyningsområde er Taftøyan.

 • Vannkilde: Vannet i Taftøyan vannverk kommer fra Nordlandet vannbehandlingsanlegg i Kjørsvikbugen, som driftes av Aure kommune
 • Ledningsnett: 11.060 m
 • Vannbasseng: 1
 • Pumpestasjoner: 1

Renseanlegg: Det er ikke eget renseanlegg på Taftøyan vannverk.

 

Staurset vannverk

Vannverket har omkring 70 abonnenter. Forsyningsområde er Staurset.

 • Vannkilde: Staursetelva
 • Ledningsnett: 10.800 m
 • Vannbasseng: 1
 • Pumpestasjoner: 1

Renseanlegg: Fellingsanlegg med bruk av jernklorid, samt kloring.

 

Målgruppe:

Hus- og hytteiere i kommunen, samt næringsdrivende.

Kriterier/vilkår:

Drikkevann- leveringsvilkår for kommunale vannverk

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp - Administrative bestemmelser

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp - Tekniske bestemmelser

Priser:

Betalingsregulativ 2019.

Informasjon:

Kommunen har 5 vannverk:

Eide kommunale vannverk

Stamnesdalen Vannverk

Storoddan Vannverk

Taftøyan vannverk

Staurset vannverk

Samarbeidspartnere:


Behandling


Veiledning:

Før tilknytting til kommunale vannledninger kan skje, må tilknyttingsavgift være innbetalt.

Det benyttes eget skjema, søknad om tilkobling og utføring av vann- og avløpsanlegg.

Før graving settes igang må det innhentes tillatelse til graving/tilknytting/rørlegging (i henhold til Plan- og bygningsloven.

Kryssing av offentlig veg krever tillatelse fra vegeier. (Kommunen, Statens Vegvesen eller private)

Det foreligger egne forskrifter for vann- og kloakkavgifter. Disse får du ved henvendelse til Teknisk, Landbruk, Miljø.

Vedlegg:

Søknadsfrist:

Ingen søknadsfrist. Søknader behandles fortløpende. 

Sendes til:

Hemne Kommune

Trondheimsveien 1

7200 Kyrksæterøra

Behandling:

Administrativ behandling av søknader om tilknytting

Saksbehandlingstid:

maks 14 dager

Klagemulighet:

Vedtak kan påklages

Merknader:


Krav og rett


Krav til oss:

Framgår av leveringsvilkår

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp - Administrative bestemmelser

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp - Tekniske bestemmelser

Krav til søker:

Framgår av leveringsvilkår

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp - Administrative bestemmelser

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp - Tekniske bestemmelser

Hvis vi svikter:

Framgår av leveringsvilkår

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp - Administrative bestemmelser

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp - Tekniske bestemmelser

 

Kontaktinformasjon:

 

Skjema:

Gravemelding
Gravetillatelse i kommunal veg
Søknad om tilkobling og utføring av vann og avløpsanlegg

Relaterte tjenester:

Miljørettet helsevern

Lenker:

Bestemmelser om bruk av vannmåler
Forskrift om vann og avløpsgebyrer
Leveringsvilkår
Vann og avlløp, gebyrreg

Lovverk/planer:

Beredskapsloven

Arbeidsmiljøloven

Matloven

Vannressursloven

Plan- og bygningsloven

Forurensingsloven

Drikkevannsforskriften

Krav til beredskapsplanlegging

Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen.

Næringsmiddelhygieneforskriften

Generell forskrift for produksjon og omsetning mv. av næringsmidler.

Forskrift om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen.

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp - Administrative bestemmelser

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp - Tekniske bestemmelser

Helse- og omsorgstjenesteloven