Samferdsel


Generelt


Beskrivelse:

Kommunale veier

Hemne kommune har ansvaret for sommer og vintervedlikeholdet av ca. 58 km med veier. 27 km av veiene har fast dekke og 31 km er Veger - vedlikeholdgrusveier.

Det er utarbeidet "Hovedplan veg" med innhold: tilstandsvurdering, inndeling i veityper, vurdering av bruksklasser og kostnadsoverslag.

Driftsavdelinga eier ingen maskiner, men leier inn tjenester av private entreprenører og maskineiere.

 

Bruer og kaier

Kommunen har drifts- og vedlikeholdsansvar for 11 bruer samt drifts- og vedlikeholdsansvar for 5 kaier. Hellandsjø kai

Kristiansund og Nordmøre havn IKS har overtatt driftsanvaret for Kyrksæterøra kai, men Hemne kommune står fortsatt som eier.

Havneavgifter o.l. blir innkrevd av Kristiansund og Nordmøre havn IKS.

 

 

Gatelys

Hemne kommune har ansvaret for tilsammen 675 vei- og gatelys langs kommunale, fylkes- og riksveier i kommunen.

 

Trafikksikkerhet

Hemne kommune har satt fokus på trafikksikkerhet og har utarbeidet "Handlingsplan for trafikksikkerhet" .

Trafikkavdelingens trafikksikkerhetsseksjon ved vegkontoret bistår kommunen med arbeidet.

Det er utarbeidet egen trafikksikkerhetsplan

 

Hemne kommune har 73 private veger. Av disse mottar ca 20 kommunalt tilskudd til sommer- og vedlikehold. Rammene for tilskudd til private veger fastsettes av kommunestyret hvert år.

Regler for tilskudd til vedlikehold av private veger 

 

 

Gatelys 

Målgruppe:

Alle som benytter kommunale veier, bruer  og kaier samt private veier

Kriterier/vilkår:

Priser:

Bruk av kommunale veier er gratis.

Informasjon:

Kommunen har ansvaret for:

Sommer og vintervedlikeholdet av ca. 58 km med veier.

Vedlikeholdsansvar for 11 bruer.

675 vei- og gatelys

Samarbeidspartnere:

Private entreprenører, Statens Vegvesen

Behandling


Veiledning:

Vedlegg:

Søknadsfrist:

Sendes til:

Behandling:

Saksbehandlingstid:

Klagemulighet:

Klage på vedlikehold m.m rettes til :

Tekniske tjenester, tlf. 72 46 02 60 eller epost

Merknader:


Krav og rett


Krav til oss:

Utføre vedlikehold ut i fra de rammer som kommunestyret fastsetter ved budsjettbehandling.

Krav til søker:

Hvis vi svikter:

 

Kontaktinformasjon:

Avd.ing Mette Småge Moe

Skjema:

Gravemelding
Gravetillatelse i kommunal veg

Relaterte tjenester:

Lenker:

Lovverk/planer:

Vegtrafikkloven

Havne- og farvannsloven

Forskrift om farleder

Forskrift om tiltak som krever tillatelse fra Kystverket

Trafikksikkerhetsplan for Hemne kommune 2014-2017

Vegtrafikkloven