Overdragelse av eiendom


Generelt


Beskrivelse:

Når matrikkelbrevet er utskrevet kan skjøte utskrives. Dette skal underskrives av selger og kan inneholde rettigheter om f.eks adkomst, rettigheter til parkering, rettigheter til vannuttak, rettigheter til å legge vann- og avløpsledninger etc hvis dette ikke allerede er inngått separate aavtaler.

I forbindelse med innsending av skjøter til Statens Kartverk, Tinglysingen, 3507 Hønefoss,  skal det også vedlegges ei erklæring om konsesjonsfrihet. Erklæringen skal underskrives av kjøper samt av kommunen.

I de tilfeller at konsesjonsfrihet ikke er tilstede, må det søkes om konsesjon i forbindelse med ervervet.

Krav om innbetaling av tinglysingsgebyret får du tilsendt  fra Statens Kartverk.

 

Gebyr tinglysing målebrev kr. 1.548,-
Tinglysing av skjøte kr. 1.548,- + 2,5% av tomtepris / verdi (min. kr. 250,-)
Tinglysing av pantobligasjon kr. 1.700,-

Målgruppe:

Alle som skal overta eiendom enten ved kjøp eller arv.

Kriterier/vilkår:

Priser:

For overdragelse av eiendom skal det betales dokumentavgift og tinglysingsgebyr, se under pkt. 1

Informasjon:

Samarbeidspartnere:

Statens Kartverk, Tinglysingen - 3507 Hønefoss

Behandling


Veiledning:

Vedlegg:

Søknadsfrist:

Sendes til:

Den som utferdiger skjøte, sender dette til Statens Kartverk,Tinglysingen, 3507  Hønefoss

Behandling:

Saksbehandlingstid:

Klagemulighet:

Merknader:


Krav og rett


Krav til oss:

Krav til søker:

Hvis vi svikter:

 

Kontaktinformasjon:

Konsulent Jarle Tøndel

Skjema:

Søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom

Relaterte tjenester:

Konsesjon for erverv av fast eiendom

Lenker:

Skjema: Egenærklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom m.m
Statens Kartverk,Tinglysingen

Lovverk/planer:

Plan- og bygningsloven

Tinglysingsloven

Matrikkellova

Bestemmelser om overføring av myndighet og forskrift om saksbehandling mv. i kommunen etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven